Nawigacja

Treść Strony

Obwieszczenie w spr. inwestycji pn.: Budowa Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
Telefon: +48 22 59 79 052, polityka.ekologiczna@mazovia.pl

Mazowsze serce Polski

PE-I.7440.8.2022.ES

Warszawa, 7 września 2022 roku

Obwieszczenie

Dotyczy: wniosku w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Zawiadomienie

Na podstawie art. 9 oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa), w związku art. 80 ust. 1 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 18.07.2022 r. (uzupełniony 18.08.2022 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji pn.: „Budowa Obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50”; gm. Kołbiel, pow. otwocki oraz gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie, zebrano materiał dowodowy umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając na uwadze powyższe informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

W sprawie zapoznania się z aktami postępowania proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu – tel. (22) 59 79 070.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy w Kołbieli i Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Geolog Wojewódzki
  Wojciech Aniołkowski

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...