Nawigacja

Treść Strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RI.6720.5.2021.UM

Mińsk Mazowiecki, dnia 12 września 2022 r.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXII.202.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Granice obszarów objętych zmianą Studium określają załączniki graficzne do uchwały.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 26.09.2022 r. do 24.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu, a także projekt zmiany zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy pod adresem www.bip.minskmazowiecki.pl, zakładka Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki/Procedura wszczęta w 2020 roku/Projekt II zmiany SUiKZP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 10.10.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki o godz. 17:00 w sali nr 110.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki” oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, tel. (25) 756 25 11, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. zm.) na adres email: gp@minskmazowiecki.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy w Mińsku Mazowieckim (ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. +48 25 756 25 00);
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z póżn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mińsku Mazowiecki oraz inne instytucje i podmioty związane z przetrwaniem danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT Sp. z o.o. ul. Dzielna 15 lok. U13, 01-029 Warszawa, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...