Menu

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Budżetu i Inwestycji

Skład osobowy Komisji Budżetu i Inwestycji w VIII kadencji 2018 – 2023

 1. Komuda Sławomir – Przewodniczący Komisji
 2. Siwek Mirosław Kazimierz – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodziński Zbigniew Janusz
 4. Gałązka Maciej
 5. Jaworski Andrzej Stanisław
 6. Krupski Jarosław Krzysztof
 7. Kucińska Marzanna
 8. Kwiatkowski Marek
 9. Lipiński Paweł
 10. Roguska Elżbieta
 11. Rokita Tomasz Adam
 12. Samborski Jakub
 13. Szcześniak Ewa
 14. Wojda Przemysław Paweł

Zadania Komisji Budżetu i Inwestycji, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r.  Nr II.3.18 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz zadań i trybu działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Budżetu i Inwestycji:

 1. nadzoruje gospodarkę finansową Gminy na podstawie budżetu Gminy,
 2. występuje z inicjatywami uchwałodawczymi w sprawach wynagrodzenia Wójta Gminy oraz diet radnych i sołtysów,
 3. zajmuje się sprawami:
 • wodociągów i zaopatrzenia wsi w wodę,
 • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
 • wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczna i gaz,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarza gminnego,
 • rozwoju handlu i przemysłu gminnego
 • targowisk i hal targowych,
 • ładu przestrzennego,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...