Menu

Nawigacja

Treść Strony

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w VIII kadencji 2018 – 2023

 1. Lipiński Paweł – Przewodniczący Komisji
 2. Szcześniak Ewa – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Chodziński Zbigniew Janusz
 4. Gałązka Maciej
 5. Głuchowska Edyta Monika
 6. Komuda Sławomir
 7. Krupski Jarosław Krzysztof
 8. Kucińska Marzanna
 9. Rokita Tomasz Adam
 10. Roguska Elżbieta
 11. Samborski Jakub
 12. Siwek Mirosław Kazimierz

Zadania Komisji Rewizyjnej, są określone w Uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2019 r. Nr XII.107.19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki

Komisja Rewizyjna:

 • kontroluje działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek pomocniczych oraz przedstawia wyniki kontroli Radzie,
 • opiniuje wykonania budżetu,
 • występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • zajmuje się zaopiniowaniem wniosku radnych w ilości co najmniej ¼ ustawowego składu Rady o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium, 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych komisji powoływanych przez Radę
 • Podstawową formą działania Komisji są kontrole, przedmiotem kontroli w szczególności jest: 
 1. gospodarka finansowa,
 2. realizacja zadań gospodarczych,
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 4. realizacja uchwał Rady,
 5. realizacja bieżących zadań Gminy,
 6. prawidłowość przeprowadzania przetargów i konkursów organizowanych przez Wójta.
 • Działanie kontrolne Komisji ma w szczególności na celu:
 1. badanie i ocenę procesów gospodarczych i innych rodzajów działalności co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, niegospodarności i marnotrawstwa
 3. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,
 4. wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...