Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholi w sklepie lub restauracji. Pamiętaj, że musisz uzyskać oddzielne zezwolenie na piwo, wino oraz napoje spirytusowe. 
Zapoznaj się z informacjami poniżej. 


Jak załatwić sprawę?

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie - potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi
Żeby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu musisz mieć odpowiednie zezwolenie.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeśli chcesz mieć w ofercie np. sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, złóż wniosek o trzy zezwolenia.
Uwaga! Sprzedaż alkoholu bez uzyskanego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo zagrożone grzywną !


Kiedy powinieneś załatwić sprawę
Załatw sprawę przed planowaną sprzedażą alkoholu.


Gdzie załatwisz sprawę 
Jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych znajduje się na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki usługę zrealizujesz w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki. 


Instrukcja załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Sekretariacie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki - Pokój 102 (I piętro)

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać (przykładowy wzór wniosku znajdziesz w załącznikach). W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie możliwe zezwolenia. Jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy.  Jeśli ustanowiliście jedną osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy bądź administratora budynku, jeżeli punt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • Decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu - na terenie powiatu mińskiego właściwy jest Państwowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba)
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. W przypadku złożenia do urzędu pełnomocnictwa wymagana jest opłata w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu nie podlega opłacie. Wzór pełnomocnictwa w załącznikach. Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dokonuje się na konto urzędu, w którym pełnomocnictwo jest składane. W przypadku składania pełnomocnictwa do Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim podane w zakładce Kontakt, lub opłaca się w kasie urzędu (godziny otwarcia dostępne są w zakładce kontakt)

2. Pracownik Urzędu Gminy sprawdzi Twój wniosek

Jeśli stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyda opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

W Biuletynie Informacji Publicznej Mińsk Mazowiecki znajdziesz uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. W uchwale sprawdzisz m.in. w jakiej odległości od kościoła lub szkoły można sprzedawać alkohol. Gminna komisja oceni czy lokalizacja twojego punktu sprzedaży spełnia te warunki i wyda opinię – pozytywną albo negatywną.

4. Dokonaj opłaty za zezwolenie

Jeżeli Twój wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniuje pozytywnie, będziesz zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonaj opłaty, w przeciwnym razie zostanie wydane postanowienie o zwrocie wniosku. 

5. Otrzymasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Jeżeli Twój wniosek jest poprawny i kompletny, lokalizacja punktu sprzedaży alkoholu spełnia kryteria opisane w Uchwale Rady Gminy i dokonałeś opłaty za zezwolenie. 


Jeżeli do urzędu wpłynęło więcej wniosków niż wynosi limit ustalony przez radę gminy, to o przyznaniu zezwolenia będzie decydować:

 • większa odległość planowanego punktu sprzedaży od najbliższego działającego już punktu (odległość ta liczona jest najkrótszą drogą dojścia drogami publicznymi)
 • mniejsza liczba punktów sprzedaży, które prowadzi już wnioskodawca

Na jaki okres jest wydawane zezwolenie na sprzedaż alkoholu ?

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.


Ile zapłacisz ?
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):

 • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2. napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

 • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 


Kiedy zapłacić
Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za zezwolenie wpłać przed udzieleniem zezwolenia.

 


Gdzie zapłacić
Opłatę za zezwolenie wpłać na konto urzędu gminy, do którego składasz wniosek lub w kasie urzędu gminy (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu gminy).


Opłata dla przedsiębiorców, którzy sprzedawali już napoje alkoholowe
Jeśli sprzedawałeś już napoje alkoholowe i chcesz dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (tj. z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata trzeba dokonać proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.


Opłata od wniosku składanego w trakcie roku
Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

1) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

2) Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Tak samo wylicz opłatę, gdy kończy się ważność twojego zezwolenia w trakcie roku.


Ile będziesz czekać
Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).


Warto wiedzieć !

Opłacaj co roku zezwolenie 

Co roku musisz złożyć do 31 stycznia oświadczenie o tym ile sprzedałeś poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Urząd cofnie ci zezwolenie 

Jeśli np.:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygaśnie

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży
2) upływu terminu ważności zezwolenia
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
5) niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym przypadku możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).


Podstawa prawna

 

Załączniki:

 • Wniosek - Plik DOC (DOC)
 • Pełnomocnictwo - Plik DOC (DOCX)
 • Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu (PDF)
 • Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu (DOC)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...