Menu

Nawigacja

Treść Strony

Ogłoszenie

Na podstawie przepisów art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz.2052 z późn. zm.) oraz§ 54 ust. 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019, poz. 393).

Starosta Miński informuje, że w pokoju nr 11A (parter) Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3, w terminie od dnia 26 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 roku, w godzinach od 9:00 do 15:00, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego, zawierający zmiany danych ewidencji gruntów i budynków Gminy Mińsk Mazowiecki, stwierdzone w wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji tych danych.

Jak umówić się na wizytę?

Wizyta w Urzędzie w celu zapoznania się z w/w projektem będzie możliwa po uprzednim zapisaniu się na dany dzień i godzinę w systemie rezerwacji wizyt dostępnym na stronie internetowej www.powiatminski.pl w zakładce „załatw sprawę" lub telefonicznie pod numerem +48 25 759 87 28. Zapoznanie się z projektem będzie możliwe w wyznaczonym terminie również na naszym portalu mapowym pod adresem www.minski.e-mapa.net

Kto i jak może zgłaszać uwagi?

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie w/w operatu, może w okresie jego wyłożenia do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Upoważniony pracownik Starostwa, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia projektu, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływie tego terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Mińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej tutejszego Starostwa.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

  • Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 9 lipca 2021 r. (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...