Nawigacja

Treść Strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

LINK DO DYSKUSJI PUBLICZNEJ: https://zoom.us/j/97602973078

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz prognozą odziaływania na środowisko.

 • W związku z trwającą procedurą planistyczną dotyczącą sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a Gminy Mińsk Mazowiecki zainicjonowane uchwałą Radę Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwały VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zmienionej uchwałami Nr XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.

Treść obwieszczenia, informacja RODO oraz uchwały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mińsk Mazowiecki/Procedura wszczęta w 2019 roku

Granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do każdej uchwały:

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 12 kwietnia do 7 maja 2021 r.

Projekt będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mińsku Mazowieckim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. Szczegóły dyskusji publicznej znajdują w BIP Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zainteresowani mogą składać uwagi do SUiKZP i prognozy odziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

 • Wnioski do SUiKZP należy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki:
 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu,
 • w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię albo nazwę,
 • adres zamieszkania albo siedziby,
 • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie informujemy o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia do dnia 31 maja 2021 r.:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. +48 25 756 25 11 lub
 • w formie pisemnej lub
 • w formie ustnej do protokołu lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Projekt dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki

Więcej informacji:

Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowiązek zachowania standardów sanitarnych bezpośredni kontakt i obsługa obywateli w związku z wyłożeniem projektu  studium odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Informacje na temat toczącej się procedury planistycznej, udzielane są przez pracowników ds. gospodarki przestrzennej w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu +48 25 756 25 11.

 

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...