Linki

Banery

  • Monitoring Jakości Powietrza
  • Ostrzeżenia pogodowe
  • mapa gminy mińsk mazowiecki
  • logotyp gminy
  • Moja Okolica

Nawigacja

Treść Strony

Masz problem z dotarciem do punktu szczepień ? Zadzwoń 25 756 25 79

Infolinia jest uruchomiona z myślą o osobach posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawnościach w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami i osobach w sytuacji życiowej, która utrudnia dotarcie do punktu szczepień.

Infolinia jest czynna:
Poniedziałek 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

Koszt wykonania telefonu na infolinię - według cennika operatora. 

Infolinia jest aktywna od 15 stycznia 2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, (25) 756 25 00.
2.Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody i decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 roku nr WNP-III.021.1.2021.
4. Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności lub wieku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień. Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.
5.Posiada Pani/Pan prawo do:
- jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - do wycofania tej zgody w dowolnym momencie;
- otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych oraz szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania tych danych,
- żądania zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
- żądania we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
- żądania przesłania swoich danych osobowych przez Administratora do innego wskazanego Administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
- wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. W ciągu 30 dni od złożenia żądania Administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia a tym samym zapewnienia transportu do punktu szczepień
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu organizacji transportu do punktu szczepień, a następnie przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553).

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...
baner toplayer
SUW Zamienie