Nawigacja

Treść Strony

Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o konieczności zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypadków znalezienia martwych dzikich ptaków, szczególnie dzikiego ptactwa wodnego i dużych ptaków drapieżnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768)

zakazuje się:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

nakazuje się m.in.:

  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Link do rozporządzenia: https://www.minsk-maz.pl/plik,5125,rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-31-marca-2022-r-w-sprawie-zarzadzenia-srodkow-zwiazanych-z-wystapieniem-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow.pdf

Informacja zawarta powyżej w formie graficznej

 

Informacja zawarta powyżej w formie graficznej