Nawigacja

Treść Strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp obejmującego miejscowość Stojadła

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXXVII/195/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz.1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki uchwały Nr XLIII.375.2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXXVII/195/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r.  oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww. planu miejscowego.

Granice obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załącznik graficzny do uchwały.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 10 marca 2023 r.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki:

  • na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14 lub przesłać pocztą na adres Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub na adres skrytki ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwisko i imię albo nazwę,
  • adres zamieszkania albo siedziby,
  • przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 10 marca 2023 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14,  tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki. Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Dokumenty do pobrania

 

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...