Nawigacja

Treść Strony

Komunikat w sprawie procedury dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainicjonowanej Nr XXIV.223.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r.

Komunikat w sprawie procedury dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainicjonowanej Nr XXIV.223.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna i Ignaców pn. „Dziękowizna i Ignaców – tereny inwestycyjne”, zmienioną uchwałami Nr LVI.524.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz

Nr LVI.525.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Obwieszczeniem Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2023 r. poinformowano zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 sierpnia 2023 r. do 20 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki pokój nr 11 oraz o dyskusji publicznej zaplanowanej na dzień 11 września  2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki sala nr 110. Poinformowano również o możliwości składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2023 r.

W terminie przewidzianym na składanie uwag zostało złożonych 17 uwag, po terminie złożono 1 uwagę. Treść uwag wraz z rozstrzygnięciem ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy została zamieszczona w zarządzeniu Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki nr 117.2023 z dnia 23 października 2023 roku. Niniejsze zarządzenie stanowi odpowiedz na złożone uwagi. Przy czym wiążące są jedynie uwagi złożone w terminie i odpowiedzi na nie.  

W związku z uwzględnieniem części uwag, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki podjął decyzję  o konieczności zmian zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co za tym idzie, koniecznym jest ponowienie czynności związanych z uzgadnianiem i opiniowaniem przedmiotowego dokumentu, co znacząco wydłuży czas niezbędny do przyjęcia w drodze uchwały Rady Gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym kolejno projekt miejscowego planu zostanie przekazany właściwym instytucjom do ponownych uzgodnień i opinii, następnie zostanie ogłoszone wyłożenie projektu do publicznego wglądu z zaplanowaną dyskusją publiczną i wskazanym terminem do składania uwag. Po czynnościach w zakresie rozpatrzenia ewentualnych uwag, nastąpi skierowanie projektu planu na sesję Rady Gminy lub ponowne cofnięcie projektu planu do etapu uzgodnień i opinii. W przypadku skierowania projektu na sesję celem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Gminy podejmuje uchwałę o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta Gminy uwag. W zależności od sposobu rozstrzygnięcia wspomnianych uwag projekt uchwały zostanie cofnięty do opinii i uzgodnień albo uchwała zostanie podjęta i przekazana do kontroli przez Dział Prawny Wojewody Mazowieckiego. Po pozytywnej kontroli uchwała zostaje przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Po 14 dniach od publikacji plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie.

Z up. Wójta

mgr inż. Urszula Milewska

Główny Specjalista

ds. gospodarki przestrzennej

  • Komunikat w sprawie procedury dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zainicjonowanej Nr XXIV.223.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna i Ignaców pn. „Dziękowizna i Ignaców – tereny inwestycyjne”, zmienioną uchwałami Nr LVI.524.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz Nr LVI.525.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2023 r., (PDF)

Wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...
baner toplayer
SUW Zamienie