Linki

Banery

 • Monitoring Jakości Powietrza
 • Ostrzeżenia pogodowe
 • mapa gminy mińsk mazowiecki
 • logotyp gminy
 • Moja Okolica
 • Ogólnopolska Karta Seniora

Nawigacja

Treść Strony

Udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:
Uchwała Nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 7 maja 2019 roku poz.5927) wraz z uchwałą Nr 11.183.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 roku

Wymagane dokumenty do
wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 1. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 2. zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej planowaną inwestycją na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie, likwidację istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeżeli dotyczy) oraz wypłatę dotacji Wnioskodawcy (w przypadku o którym mowa w załączniku nr 1 §4 ust. 2);
 3. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 4. kopia potwierdzonego zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 5. zaświadczenie Starosty Mińskiego lub oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Mińskiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli dotyczy);
 6. kopia prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania;
 7. kopia mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ( np. planu zagospodarowania terenu);

Formalności:

 1. z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa o udzieleniu dotacji,
 2. wypłata należności zostanie dokonana na warunkach określonych umową.
 3. podstawą do wypłaty dotacji jest zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do którego należy załączyć:
  > kopię imiennych faktur wystawionych na Wnioskodawcę na zakup/zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków*(oryginały do wglądu),
  > kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;
  > dokumenty potwierdzające, że wybudowana i eksploatowana tlenowa przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymogi zawarte w aktualnym  rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (np. certyfikat CE potwierdzający zgodność zakupionej oczyszczalni z obowiązującymi normami).
 4. dotychczasowe urządzenie służące do gromadzenia lub odprowadzania ścieków (zbiornik na nieczystości ciekłe) musi zostać zlikwidowane lub odłączone (w przypadku jego posiadania);

Opłaty:
Opłata skarbowa – bez opłat

Jednostka odpowiedzialna:
Referat inwestycji pok. 11
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05 - 300 Mińsk Mazowiecki

 • autor: Inspektor do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Ewa Klukiewicz

Załączniki:

 • wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (DOCX)
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (DOC)
 • zgoda współwłaściciela (DOCX)
 • oświadczenie Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starosty Mińskiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (DOCX)
 • likwidacja zbiornika na nieczystości ciekłe (DOCX)
 • zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (DOCX)
 • UCHWAŁA NR VII.69.19 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI (PDF)
 • Uchwała Nr 11.183.2019 Kolegium RIO w Warszawie (PDF)

Banery

Stopka

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

KONTA BANKOWE
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
- opłata skarbowa,
(UWAGA! Opłatę skarbową od pełnomocnictwa składanego w instytucji/jednostce położonej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki (np. urząd skarbowy, sąd rejonowy) należy wpłacać na rachunek Miasta Mińsk Mazowiecki)

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- renta planistyczna.
Podatki oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej lub zawiadomieniu.

 • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...