Menu

Nawigacja

Treść Strony

DfJWBekXT6AAAAAElFTkSuQmCC

Programy zajęć

Zajęcia dla uczniów


1. Przedmiot: „Matematyka – królowa nauk”

Opis: Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem metody eksperymentalnej, pomocy dydaktycznych, gier planszowych oraz programów i sprzętu TIK. Zajęcia będą prowadzone w dwóch segmentach: wyrównawczym – (zajęcia wyrównają braki w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych uczniów będące przyczyną trudności szkolnych) i rozwijającym uzdolnienia / zainteresowania matematyczne - (zajęcia rozbudzą i rozwiną zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności matematyczne uczniów oraz stworzą warunki do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego ucznia) natomiast wsparcie zajęć matematycznych w zakresie nauczania eksperymentalnego będzie budować potencjał intelektualny, a także przeciwdziałać nierównościom w edukacji, m.in. przez tworzenie możliwości nauczania przez eksperymenty.


2. Przedmiot: „Szkiełko i oko – przyrodniczno/biologiczne laboratorium”

Opis: Interdyscyplinarne zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentalną, z wykorzystaniem wyposażenia pracowni przyrodniczej zakupionego w ramach projektu (wykonywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i projektów badawczych). Zajęcia będą prowadzone w dwóch segmentach: wyrównawczym i rozwijającym uzdolnienia/zainteresowania.


3. Przedmiot: „Fascynujący wszechświat – laboratorium fizyczno-astronomiczne”

Opis: Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentalną wyjaśniającą prawa fizyki rządzące w przyrodzie/kosmosie zarówno w skali mikro jak i makro, połączone z prowadzeniem obserwacji astronomicznych przez teleskop i wykorzystującą techniki multimedialne. Zajęcia będą prowadzone w 2 segmentach: wyrównawczym i rozwijającym uzdolnienia/zainteresowania.


4. Przedmiot: „Fascynująca chemia”

Opis: Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentalną, metodami warsztatowymi z elementami pokazowymi w oparciu o aktywne techniki pracy. Uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne pod czujnym okiem nauczycieli. Zajęcia będą prowadzone w dwóch segmentach: wyrównawczym i rozwijającym uzdolnienia/zainteresowania.


5. Przedmiot: „Laboratorium kodowania/tworzenia gier komputerowych/animacji komputerowych”

Opis: Te zajęcia to nauka tworzenia prostych algorytmów i podstaw kodowania np. tworzenia prostych animacji wykorzystywanych w grach komputerowych. Zajęcia rozwijają zainteresowania informatyką i stanowią wstęp do nauki programowania - kształcą przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, innowacyjności oraz umiejętności twórczej pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.


6. Przedmiot: „Matematyka i przyroda z eksperymentem”

Opis: Zajęcia będą składać się z następujących modułów: matematycznego, przyrodniczo-biologicznego, chemicznego, fizycznego i geograficznego. Na zajęciach uczniowie poszerzą wiedzę przyrodniczą korelując ją z wiedzą matematyczną, biologiczną, fizyczną, chemiczną i geograficzną, rozwojem zdolności konstrukcyjnych i umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego (akcja-reakcja), samodzielnie wykonując eksperymenty i doświadczenia naukowe.


7. Przedmiot: „Świat robotów – laboratorium”

Opis: Zajęcia są doskonałą szansą na naukę nowych umiejętności oraz poznawanie podstaw zagadnień związanych ze współczesną techniką, automatyką, informatyką, cybernetyką i elektroniką, co wpływa na szybsze przyswajanie programu szkolnego. Poprzez aktywny udział w zajęciach Uczniowie zrozumieją świat przedmiotów ścisłych oraz utrwalą praktyczne zasady, zagadnienia – reguły, wzory, funkcje i zależności z fizyki, matematyki, informatyki, techniki, mechaniki i elektroniki jako ciekawe i pożyteczne, mające wszechstronne zastosowanie, ponadto na zajęcia z robotyki Uczniowie poznają podstawowe słowa języka technicznego po angielsku. Zajęcia z robotyki wpływają na motorykę rąk; uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia; trenują pamięć; uczą otwartości i odblokowują Uczniów nieśmiałych; wyciszają i niwelują napięcia układu nerwowego; uczą pracy w zespole i cieszenia się z sukcesu innych jak również wspomagają ćwiczenia zalecane przy dysleksji i dysgrafii. Podczas zajęć z robotyki Uczniowie projektują, konstruują od podstaw własne roboty i uczą się ich programowania tak aby zbudowane przez nich roboty wykonywały określone zadania lub rozwiązywały dany problem. Zajęcia z robotyki uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikające z tego tytułu zagrożenia.


8. Przedmiot: „Speaking English – Practical Conversation”

Opis: Zajęcia językowe – zajęcia doskonalące umiejętność komunikowania się w języku obcym. Trening konwersacji pod kierunkiem nauczycieli prowadzony w atrakcyjnej formie i przyjaznej atmosferze pozwoli na przełamanie bariery psychologicznej posługiwania się językiem obcym, poprawi umiejętność rozumienia i prawidłowej wymowy.


9. Przedmiot: „Edukacja muzyczna" oraz "Muzyka i scena"

Opis: Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne będą służyć ogólnemu rozwojowi uczniów: intelektualnemu, emocjonalnemu, fizycznemu i estetycznemu, możliwości integracji muzyki są nieograniczone. Muzyka oddziałuje w sposób wielostronny, zarówno na sferę poznawczą, jak i emocjonalną, ma więc wkład w wyostrzonym poznawaniu świata zewnętrznego ,wpływa na rozwój myślenia (porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie), ułatwia proces zdobywania i pogłębiania wiedzy o świecie. Obcowanie z muzyką, jej percepcja, wykonywanie i tworzenie wpływa na umiejętność operowania strukturami w sposób logiczny.


10. Przedmiot: „Plastyka”

Opis: - zajęcia rozwijające, które dostarczą uczniom wiedzę na temat zasad komponowania prac plastycznych, umożliwią indywidualny, spontaniczny proces tworzenia. Uczniowie będą mieli okazję rozwijać swój warsztat poprzez poznawanie nowych technik i form plastycznych.


11. Przedmiot: Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji

Opis: Najważniejszym zadaniem tych zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się uczniów, w tym trudności specyficznych. Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.


12. Przedmiot: „Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy"

Opis: Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę.


13. Przedmiot: „Zajęcia gimnastyczne korekcyjne dla uczniów z wadami postawy"

Opis: Przeznaczone są dla uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.


14. Przedmiot: Zajęcia o charakterze terapeutycznym - bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, teatroterapia, biblioterapia, zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne, przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykającymi się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Opis: Zajęcia ukierunkowane są na korygowanie występujących u uczniów zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpobudliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Zajęcia obejmują również uczniów mających problemy szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością. Zajęcia o charakterze terapeutycznym dedykowane są uczniom klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych.


Szkolenia dla nauczycieli

Doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych  nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacji sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy jak również doskonalenie umiejętności, kompetencji  zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do SP oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotów jest odpowiedzią na indywidualne zdiagnozowane wśród SP potrzeby związane z podniesieniem jakości kształcenia w SP.

Szkoły dzięki wsparciu dla nauczycieli uzyskają możliwość podniesienia poziomu kształcenia w placówce, wdrożenia nowoczesnych metod nauczania dostosowując je do współczesnych wymogów, wyrównywania umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych.

Szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe  nauczycieli prowadzone będą przez specjalistów wg opracowanych programów dla 113 nauczycieli, w grupach 10-27 osobowych.  Kobiety i mężczyźni, w tym osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w równym stopniu uczestniczyć w oferowanych kursach.


Realizowane będą następujące szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli:


1. Szkolenie „Praca metoda projektu i eksperymentu oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów" – w szkoleniu weźmie udział łącznie 83 nauczycieli z 6 SP uczestniczących w projekcie - 1gr*10-24osób – 6 grup (12 nauczycieli w SP w Brzóze, 10 nauczycieli w SP w Janowie, 12 nauczycieli w SP w Mariance, 10 nauczycieli w SP w Starej Niedziałce, 24 nauczycieli w SP w Zamieniu, 15 nauczycieli w SP w Stojadłach). Czas trwania szkolenia min. 16 godzin.

a. Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami, przygotowanie nauczycieli wszystkich przedmiotów do wykorzystania metod projektu i eksperymentu w pracy z uczniami oraz wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy.

b. Minimalny zakres tematyczny:

Najnowsze teorie i badania dotyczące uczenia się, sposoby planowania pracy z uczniem bazujące na wiedzy o indywidualnych preferencjach uczniów w zakresie uczenia się,  charakterystyka kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zasady pracy metodą projektów, zasady pracy metodą eksperymentu, metody i techniki pracy wykorzystujące doświadczanie, obserwację, zabawę, gry dydaktyczne, narzędzia TIK, aktywność fizyczną oraz pracę w grupie, metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych, zasady pracy metodą projektów w grupie uczniów o zróżnicowanych możliwościach, strategie i elementy oceny uczniów, tworzenie przestrzeni i klimatu sprzyjających uczeniu się, projektowanie zajęć, przekazywanie informacji zwrotnej w sposób dostępny dla ucznia, kierowanie pracą uczniów realizujących projekt, dostosowanie wsparcia do potrzeb i możliwości uczniów, kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających współdziałaniu, wspieranie samodzielnej pracy uczniów, interdyscyplinarność.


2. Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie nauczania oraz zastosowanie i obsługa nowoczesnych multimediów w edukacji” – w szkoleniu weźmie udział łącznie 108 nauczycieli ze wszystkich SP uczestniczących w projekcie – 1 grupa*10-27 osób, 7 grup (12 nauczycieli w SP w Brzóze, 10 nauczycieli w SP w Janowie, 10 nauczycieli w SP w Mariance, 10 nauczycieli w SP w Starej Niedziałce, 24 nauczycieli w SP w Zamieniu, 15 nauczycieli w SP w Stojadłach, 27 nauczycieli w SP w Hucie Mińskiej). Czas trwania szkolenia min. 16 godzin.

a. Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli wszystkich przedmiotów do wykorzystania oprogramowania edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotów. Nabyte przez nauczycieli umiejętności oraz przekazana wiedza będą miały decydujący wpływ na edukację uczniów, prawidłowe wykorzystanie pracowni komputerowej oraz zakupionego w ramach projektu sprzętu w procesie edukacyjnym, a także na umiejętne użycie multimediów w nauczaniu przedmiotów szkolnych.

b. Minimalny zakres tematyczny:

Metodyka posługiwania się Technologiami Informacyjno-Komunikacyjnymi (TIK/ICT) we wspomaganiu nauczania oraz ich wpływ na efektywność edukacji, wyszukiwanie w sieci materiałów przydatnych w szkolnej pracy, organizacja zajęć z użyciem komputera, projektowanie i prowadzenie zajęć, w czasie których wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy, wykorzystanie TIK w pracy indywidualnej i grupowej z uczniem, bezpieczne wykorzystywanie serwisów społecznościowych, zastosowanie platform edukacyjnych i aplikacji do wspierania uczenia się i nauczania, wyszukiwanie zasobów w Internecie, tworzenie  prezentacji, wykorzystanie  narzędzi  on-line, tworzenie zadań dla uczniów i ich publikowanie, dobre praktyki wykorzystania TIK na zajęciach wykorzystanie e–learningu w pracy nauczyciela, bezpieczeństwo w sieci.


3. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" w szkoleniu weźmie udział łącznie 12 nauczycieli z SP w Hucie Mińskiej – 1 grupa*12 osób. Czas trwania szkolenia min. 16 godzin.

a. Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami w zakresie funkcjonowania społecznego, wyposażenie nauczycieli w praktyczny trening umiejętności prospołecznych, metody pracy i strategie postępowania z obszaru radzenia sobie z zachowaniami trudnymi ucznia.

b. Minimalny zakres tematyczny:

Podstawowe cele i założenia treningu umiejętności społecznych, rola terapeutów, trudności przejawiane przez uczniów, ocena potrzeb ucznia, definiowanie reguł, dostosowanie form terapii, kształtowanie umiejętności prospołecznych dziecka w ujęciu poznawczo-behawioralnym (w tym kontrolowanie złości, przedstawianie się, poznawanie swoich uczuć, rozumienie czyichś uczuć, radzenie sobie z lękiem,        dzielenie się, negocjowanie, reagowanie na zaczepki, odpowiadanie na skargę, reakcja na niepowodzenie, radzenie sobie z oskarżeniem, przygotowanie do trudnej rozmowy, radzenie sobie z presją grupy, znajdowanie przyczyny problemu, aktywne słuchanie, koncentrowanie się na zadaniu, wykonywanie poleceń), poznanie strategii radzenia sobie ze złością dziecka, komunikacja z dzieckiem z zachowaniami trudnymi, budowanie partnerstwa i współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci, udzielanie informacji zwrotnych, doskonalenie „komunikacji odważnej”, trening podejmowania decyzji, trening radzenia sobie ze złością, planowanie i prowadzenie treningu umiejętności indywidualnie i w grupie dziecięcej, modelowanie kroków umiejętności, kierowanie grupą, wzmacnianie motywacji, rozwiązywanie trudności, tworzenie sytuacji edukacyjnych do trenowania i rozwijania umiejętności życiowych, funkcjonowanie w dużej grupie, wykorzystywanie kwestionariuszy i formularzy diagnozy umiejętności, ewaluacja treningu, case studies.


4. Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" – w szkoleniu weźmie udział łącznie 18 nauczycieli z SP – 1 grupa*18 osób, 1 grupa (3 nauczycieli ze SP w Brzóze, 3 nauczycieli ze SP w Janowie, 3 nauczycieli ze SP w Mariance, 3 nauczycieli ze SP w Starej Niedziałce, 3 nauczycieli ze SP w Zamieniu, 3 nauczycieli ze SP w Stojadłach). Czas trwania szkolenia min. 16 godzin.

a. Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie i minimalizowanie trudności u uczniów, poznanie metod i strategii pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

b. Minimalny zakres tematyczny:

Charakterystyka uczniów z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania poznawczego, społecznego, emocjonalnego i sensorycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zadania nauczyciela i szkoły w tworzeniu środowiska wspierającego ucznia, organizacja procesu edukacyjnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie potrzeb uczniów, tworzenie przyjaznego klimatu w klasie,  wykorzystywanie narzędzi i budowanie strategii pomocy uczniom, zasady, formy i metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ocena efektywności udzielanej pomocy, case studies.


Szkolenia z punktu 1 i 2 dla nauczycieli będą obejmowały tematykę wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. Po zakończonych szkoleniach nauczyciele otrzymają stosowne certyfikaty/zaświadczenia. Realizowane w ramach projektu procedury certyfikacji zgodne będą z wymogami określonymi w liście sprawdzającej do zał. nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli wyłonieni zostaną wykonawcy z zastosowaniem ustawy PZP, zasady konkurencyjności, zasad równego traktowania i niedyskryminacji oraz transparentności.

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...