Menu

Nawigacja

Treść Strony

  • -

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki”

Gmina Mińsk Mazowiecki przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki”, który uzyskał dofinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody. Kwota wsparcia
z Programu na realizację Projektu wynosi 1 842 137 zł. Natomiast planowana całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 3 559 540,73 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 – 2018.

W wyniku realizacji zakresu inwestycji planuje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego:

  • Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w m. Janów, w celu poprawy realizacji poboru, uzdatniania i dostawy wody dla potrzeb użytkowników gminy. Wydajność ujęcia po rozbudowie Q = 54m3/h. Wydajność instalacji technologicznej do uzdatniania wody Q = 54m /h. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę ujęcia wody podziemnej, rozbudowę i przebudowę budynku pompowni w celu adaptacji pomieszczeń na rzecz właściwego rozmieszczenia rozbudowanych urządzeń technologicznych, przebudowę instalacji wewnętrznych, przebudowę połączeń między-obiektowych oraz zagospodarowanie terenu przyległego.
  • Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia mieszkańców miejscowości Królewiec gm. Mińsk Mazowiecki, w technologii rur PCV PN10 z szeregu SDR 17 o średnicy Ø110 mm. Całość inwestycji obejmuje: sieć wodociągową PCVØ110mm o łącznej długości 1126,71 m oraz przyłącza wodociągowe PEHD Ø 40mm – projektowane do granic działek – 30 sztuk.
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny – zakres inwestycji obejmuje technologię budowy rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy działki. Całość zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej PCV Dn 200 mm o łącznej długości 2525,70 m, odgałęzień bocznych PCV Dn 160 mm o długości 45,0 m, rurociągu tłocznego PE 90x5,4mm – 500,7 m oraz sieciowej przepompowni ścieków.

Niniejszy Projekt ma na względzie podniesienie atrakcyjności osadniczej, turystycznej i inwestycyjnej Gminy Mińsk Mazowiecki, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska poprzez wyposażenie gminy Mińsk Mazowiecki w dodatkową sieć kanalizacyjną i wodociągową oraz poprawę funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb mieszkańców, co zapewni poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz jej uporządkowanie, a w końcowym efekcie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

  • -

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Urząd Gminy pracuje w godzinach:
poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz 8:00 - 15:00

Kasa Urzędu Gminy pracuje:
poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek w godz. 8:00 - 14:00
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Dane kontaktowe:
tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...