Menu

Nawigacja

Treść Strony

DfJWBekXT6AAAAAElFTkSuQmCC

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18
Tytuł projektu: Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkola, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu to 3 460 102,91 zł.
Wysokość dofinansowania wynosi 3 218 452,91 zł.
W tym wkład UE wynosi 2 768 082,33 zł.
Okres realizacji projektu:  16.12.2019 r. - 30.06.2022 r.

Opis projektu

Projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w 7 szkołach podstawowych w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Projekt wspiera szkoły i uczniów o największych i specyficznych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

W trakcie trwania projektu wsparciem objętych zostanie 832 uczniów i 113 nauczycieli. Projekt ukierunkowany jest na kształcenie u każdego ucznia jednocześnie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez naukę języka obcego, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, ICT, doskonalenie się w nowoczesnych technologiach, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie ambicji edukacyjnych oraz poszukiwanie indywidualnych ścieżek rozwoju przy równoczesnym rozwoju kreatywności, innowacyjności, umiejętności rozumowania i uczenia się, umiejętności pracy zespołowej, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz przedsiębiorczości.

Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań dostosowane są do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu, co rozwija indywidualne podejście do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto, projekt dostarcza jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacji sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Uwzględnienie nauczania eksperymentem w zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz zajęciach z programowania i robotyki będzie budować potencjał intelektualny oraz wspierać wszechstronnie prowadzenie obowiązkowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt realizowany jest w następujących szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  2. Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  3. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera w Mariance, Marianka 42, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  4. Szkoła Podstawowa w Janowie, ul. Strażacka 18, 05-300 Janów,
  5. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, ul. Południowa 20, 05-300 Stojadła,
  6. Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce, ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziałka,
  7. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu, ul. Kołbielska 36, 05-300 Zamienie.

 

Banery

Stopka

[obiekt mapy] Mapa z zaznaczonym Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki
Rodzaj: gmina wiejska
Lokalizacja:
Województwo Mazowieckie,
Powiat Miński
NIP: 8222146576
REGON: 711582747

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
Kod pocztowy: 05-300

tel.: +48 25 756 25 00
fax: + 48 25 756 25 50
e-mail:
gmina@minskmazowiecki.pl

ePUAP - adres ESP:
/6i99j9rde7/skrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 16:00
piątek: w godz. 8:00 - 15:00

KASA Urzędu:
poniedziałek: w godz. 8:00 - 15:00
wtorek - czwartek: w godz. 8:00 - 14:00
piątek: w godz. 8:00 - 13:00

Inspektor Ochrony Danych
iod@minskmazowiecki.pl
tel: 25 756 25 38

Nr rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
Podatki i opłaty lokalne
86 92260005 00008035 20000010
Opłaty za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400

  • Fundusze Europejskie, Unia Europejska oraz – logo marki...